A A A

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Logopediepraktijk Spreekwijzer is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Dit is de beroepsvereniging van logopedisten. De vereniging behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden werkzaam in het onderwijs en de gezondheidszorg en van leden die zich als zelfstandig logopedist hebben gevestigd. Het doel is om het vakgebied logopedie en de kwaliteit van het logopedisch handelen voortdurend te verbeteren. In de praktijk worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de regels en richtlijnen van de NVLF. 


Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De paramedicus wordt bij de initiële registratie ingeschreven in het basisregister (basisregistratie). Vervolgens wordt periodiek geregistreerd (herregistratie) of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, wordt de paramedische behandelaar bij herregistratie ingeschreven in het kwaliteitsregister. De logopedist werkzaam bij logopediepraktijk Spreekwijzer staat geregistreerd in het kwaliteitsregister met het nummer 99913243691.

Kwaliteitskring Walcheren
De logopedist werkzaam bij logopediepraktijk Spreekwijzer is aangesloten bij Kwaliteitskring Walcheren. In deze kwaliteitskring nemen vrijgevestigde logopedisten werkzaam op Walcheren deel aan een aantal bijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten worden lezingen gegeven, nieuw onderzoek- en behandelmateriaal besproken, casussen besproken en wordt samengewerkt op het gebied van screenen op de basisscholen op Walcheren.


Klachten- en geschillenregeling
Logopediepraktijk Spreekwijzer doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u niet tevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Lukt het niet om tot een goede oplossing te komen, dan kunt u terecht bij het  Klachtenloket Paramedici. U vindt op de website van het Klachtenloket Paramedici een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u vragen hebt of het niet lukt om het formulier in te vullen, kunt u het klachtenloket telefonisch benaderen.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Een zorgverlener kan in de praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten, bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De NVLF heeft de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld opgesteld voor logopedisten. Deze meldcode wordt gehanteerd in logopediepraktijk Spreekwijzer.